Bank nie wypowiedział umowy, BTE uchylony

Paweł Kawarski        28 listopada 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Warszawskiej po rozpoznaniu powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przeciwko kredytobiorcom przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie w 2013 r., udostępnił Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, uzasadnienie wyroku wydanego dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt VII C 1708/16). Publikuję treść wyrok i uzasadnienie po anonimizacji.

Pozew o pozbawienie wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) został oparty na kilku podstawach:

(a)        obowiązek zapłaty kwoty stwierdzonej w BTE w ogóle nie powstał, a roszczenie pozwanego nie jest wymagalne w związku z bezskutecznością wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny, w szczególności, wypowiedzenie umowy kredytowej zostało skierowane do powódki na nieaktualny adres, zaś oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane powodowi było wadliwe, gdyż pozwany bank nie był prawidłowo reprezentowany,

(b)       obowiązek zapłaty kwoty określonej w BTE nie istnieje, gdyż tytuł został sporządzony wbrew wymogom art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,

(c)        BTE został opatrzony podpisem wyłącznie jednej osoby wbrew wymogowi art. 96 ust 2 Prawa bankowego,

(d)       powodowie podnieśli, że nie są związani niektórymi postanowieniami Regulaminu Kredytu Hipotecznego, na podstawie których pozwany sformułował tytuł w zakresie odsetek (dowolność określania oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego) i wypowiedzenia umowy, które stanowią niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu art. 385 ¹ § 1 k.c.

Sąd stwierdził, że obowiązek zapłaty przez powodów żądanej kwoty faktycznie nie istnieje, wobec faktu bezskutecznego wypowiedzenia umowy kredytu przez pozwanego Raiffeisen Bank Polska S.A., po pierwsze dlatego, że skierował on do pozwanej wypowiedzenie na niewłaściwy adres (nie był on już adresem zamieszkania pozwanej), po drugie, dlatego, że wypowiedzenie powodowi – drugiemu kredytobiorcy – zostało złożone na właściwy adres, lecz przez pracownika pozwanego, który nie był właściwie umocowany do reprezentowania pozwanego banku – kredytodawcy.

Sąd uznając, że wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny wobec powodów nie było skuteczne, nie badał zarzutu odnoszącego się do wadliwego sporządzenia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz zarzutu o niedozwolonych klauzulach umownych, zawartych w niektórych postanowieniach Regulaminu Kredytu Hipotecznego.

Sąd oddalił żądanie powodów dotyczące nakazania pozwanemu, aby skierował do Związku Banków Polskich wniosek o wykreślenie danych powoda i powódki z Centralnej Bazy Danych ,,Bankowy Rejestr’’ prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Sąd stwierdził, że Związek Banków Polskich jest upoważniony do przetwarzania informacji objętych tajemnicą bankową. Zdaniem Sądu, nie zostało również wykazane, że powodowie zostali wpisani do przedmiotowego rejestru ze względu zobowiązanie wobec pozwanego, którego dotyczy sprawa, a nie ze względu na ich inne zobowiązania.

Sprawę prowadził radca prawny Paweł Kawarski (Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: