Bez kategorii

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, wraz z uzasadnieniem

Paweł Kawarski        05 sierpnia 2021        Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął w dniu 7 maja 2021 r. uchwałę III CZP 6/21: Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność […]

Z uwagi na abdykację Sądu Najwyższego, poprzez uchylenie się w dniu 11 maja 2021 r. od podjęcia uchwały w sprawie III CZP 11/21, mam możliwość uzupełnienia notatki z 29 stycznia 2020 r., w której informowałem o wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wydanym w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie I C 416/16. Strona […]

UNWW ponownie sprzeczne z prawem

Paweł Kawarski        28 listopada 2020        Komentarze (0)

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 25.11.2020 r. (V Ca 2625/19) oddalił apelacje Kredytobiorców i Banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 2 lipca 2019 r. (I C 3195/18). Wyrok ten oznacza, że w niniejszej sprawie uznano: postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kwalifikują się jako niedozwolone, postanowienia dotyczące „ubezpieczenia w zakresie […]

“Sędzio #StosujPrawoUE”

Paweł Kawarski        07 listopada 2020        Komentarze (0)

Podobnie jak w styczniu 2019 r., Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu prowadzi akcję informacyjną mającą na celu doprowadzenie do stosowania przez sądy Dyrektywy 93/13. Jest to istotne, ponieważ “przepisy dotyczące nieuczciwych postanowień umownych stanowią implementację do krajowego systemu prawnego dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. […]

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27.01.2020 r. (I C 416/16)

Paweł Kawarski        29 stycznia 2020        Komentarze (0)

Po trwającym blisko cztery lata postępowaniu, dotyczącym roszczeń banku R. z dwóch umów kredytowych (kredyty indeksowane), Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 27.01.2020 r. wydał wyrok w sprawie I C 416/16. W toku postępowania Sąd otrzymał na swój wniosek istotny pogląd Rzecznika Finansowego oraz zasięgnął opinii biegłego sądowego (z urzędu). Na mocy tego wyroku, […]