Czym różni się kredyt walutowy od kredytu „walutowego”?

Paweł Kawarski        24 sierpnia 2015        Komentarze (0)

W poprzedniej notatce używałem sformułowania kredyt „walutowy”. Być może jest to nieco zaskakujące w sytuacji, gdy w bieżącej debacie publicznej mowa jest powszechnie o kredytach walutowych. Ilustracją różnic pomiędzy oboma rodzajami kredytów niech będą przykładowe postanowienia kilku umów kredytowych, przedstawianych przez moich klientów lub cytowanych w orzeczeniach.

W pierwszej kolejności – umowy o kredyty walutowe:

„§ 1. Bank udziela Kredytobiorcy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, długoterminowy kredyt hipoteczny w wysokości XX.XXX USD (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tysięcy dolarów amerykańskich), z przeznaczeniem na zakup …………………”.

Dodać należy, że również inne świadczenia kredytobiorcy są wyrażone w walucie kredytu: prowizja z tytułu przyznania kredytu, składka ubezpieczeniowa, hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a także wypłata samego kredytu następuje w walucie obcej na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek bankowy.

I jeszcze jedna klauzula walutowa z innego banku:

„§ 1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ustalonych w Ogólnych Warunkach Bankowych kredytu mieszkaniowego (zwanego dalej „Kredytem”) w kwocie XX.XXX CHF (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tysięcy franków szwajcarskich) (zwanej dalej „Kwotą Kredytu”), na zakup …………………”.

A teraz postanowienia pochodzące z umów o kredyty „walutowe”:

„Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości YYY.YYY zł (słownie: yyyyyyyyyy yyyyyyyy zł). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”

Kwota udzielonego kredytu wynosi YY.YYY PLN (słownie: yyyyy yyyyy yyyyyyyy zł). Ostateczna wysokość zobowiązania Kredytobiorcy do spłaty, wyrażona w CHF, określona będzie po wypłacie całego kredytu i po przeliczeniach na tę walutę po kursie kupna, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku.

Oczywiście pozostałe świadczenia ze strony kredytobiorcy również wyrażane są w złotych.

Na koniec tego krótkiego zestawienia – postanowienie pochodzące z rejestru klauzul niedozwolonych:

Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” (objęte wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. XVII AmC 426/09)

Niech powyższe postanowienia będą uzasadnieniem tego, że w odniesieniu do kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej używam sformułowania kredyty „walutowe”, zamiast po prostu kredyty walutowe. Nie jest to wyłącznie gra słów, lecz jak wykazuje omawiane orzecznictwo, terminologia ta może mieć doniosłe skutki prawne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: