Kolejny BTE obalony

Paweł Kawarski        29 lipca 2017        Komentarze (0)

W dniu 28 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wystawiony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. dotyczący niespłaconego w terminie kredytu indeksowanego (sygn. II C 1240/15). Jak wynika z ustnego uzasadnienia, Sąd oparł rozstrzygnięcie na następujących przesłankach:

  • pracownik Banku, która sporządził oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytowej, nie posiadał ważnego pełnomocnictwa – jedna z osób, która wystawiła pełnomocnictwo dla wypowiadającego umowę uzyskała swoje pełnomocnictwo do działania w imieniu Banku dwa lata po wystawieniu przez siebie pełnomocnictwa dla pracownika banku składającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu nie zostało skierowane do jednego z małżonków – kredytobiorców – fakt niezłożenia przez niego informacji o zmianie adresu korespondencyjnego nie usprawiedliwia zachowania Banku polegającego na wysłaniu wypowiedzenia na adres zgłoszony na formularzu bankowym, ponieważ Bank jest profesjonalistą i jako profesjonalista ma obowiązek zachowania szczególnej dbałości (w szczególności, ze względu na rolę wypowiedzenia wieloletniego kredytu i skutki takiego oświadczenia), należało zauważyć, że kredytobiorcy podpisali kolejną umowę, w której wskazali nowy adres, więc Bank dysponował dwoma adresami i powinien ustalić, który pozostaje aktualnym albo z ostrożności wystosować oświadczenie na oba znane adresy (mimo to Bank zaprzeczał sam sobie, bo w niniejszej sprawie część pism była kierowana również na nowy adres kredytobiorców),
  • nie jest uzasadniony argument, że skoro jeden kredytobiorców otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu kredytu to jego małżonka miała okazję zapoznać się z nim, i że do niej wypowiedzenie również dotarło – z zasad doświadczenia życiowego należy wnosić, że niewątpliwie miała okazję się zapoznać z pismem, ale było ono adresowane tylko jednej osoby, więc małżonka dowiedziała się, że jej mężowi wypowiedziano umowę kredytową, skoro oboje małżonkowie byli współkredytobiorcami, aby wypowiedzenie było skuteczne (przy założeniu, że było wydane przez osobę upoważnioną) musiałoby być adresowane do obojga kredytobiorców,
  • BTE był wadliwie sformułowany, powinien dokładnie określać istniejące zadłużenie i kwotę pozostałą do spłacenia,
  • umowa kredytowa była ważna – podnoszone argumenty o nieważności były nieuzasadnione,
  • niedozwolone klauzule umowne – Sąd potwierdził abuzywność odnośnych postanowień, ponieważ nie były indywidualnie uzgadniane (co sam Pozwany w odpowiedzi na pozew przyznał, a w późniejszych pismach wykazywał odwrotnie), Bank faktycznie dysponował pełną dowolnością przeliczania franka szwajcarskiego na złote, co narusza interesy konsumenta, lecz Sąd tym zagadnieniem szerzej się nie zajmował, uznając pierwsze zarzuty wystarczające do pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: