Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chciałbym poinformować, iż Przekazane mi Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczam krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o moich obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest wyłącznie radca prawny Paweł Kawarski (adres do korespondencji: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Domaniewska 47 lok. 103, 02-672 Warszawa, NIP 9590817384, REGON 290591909, adres poczty elektronicznej: pawel@kawarski.com);
  2. Nie posiadam Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszystkimi sprawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych zajmuję się osobiście;
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność świadczenia usług pomocy prawnej w związku z realizacją umowy, bądź przed zawarciem umowy. Inną podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sytuacja, gdy staje się to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pani/Pana uzasadnione prawa i interesy;
  4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność zapewniania Pani/Panu lub osobie trzeciej pomocy prawnej;
  5. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, notarialne, i finansowe, sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania udzielenie dostępu do danych osobowych, prawo żądania udostępniania danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile nie będzie to naruszało tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Ma Pani/Pan prawo wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się ze świadczeniem pomocy prawnej. Ma Pani/Pan także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w sytuacji uznania, że w zakresie przetwarzania danych występują nieprawidłowości (zasady składania skargi znajdują się na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Później dane osobowe zostaną usunięte.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany oraz nie ulegają profilowaniu.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usług pomocy prawnej.
  10. Może Pani/Pan zrealizować przysługujące uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, używając danych wskazanych w pkt 1 powyżej.