Pytania do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (III CZP 11/21)

Paweł Kawarski        11 lutego 2021        Komentarze (0)

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przedstawiła w dniu 29 stycznia 2021 r. wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących kredytów z elementem walutowym:

 1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

 1. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
 2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

 1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
 2. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
 3. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Posiedzenie niejawne w celu rozpoznania wniosku będzie przewodniczyć Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Z mojego zbioru orzeczeń w sprawach konsumenckich mogę wymienić wyroki, w których wydaniu brała udział Sędzia Małgorzata Manowska:

 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.10.2020 r., I CSK 519/19 (przewodniczący), uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.03.2019 r., sygn. I ACa 681/18, (rozpoznanie skargi kasacyjnej kredytobiorcy Deutsche Banku),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.10.2019 r., II CSK 240/18 (przewodniczący, sprawozdawca), uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14.07.2017 r., sygn. I ACa (…),
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.06.2014 r., VI ACa 1930/13 (sprawozdawca), na skutek apelacji powodów częściowa zmiana wyroku ws. pozwanego Bank  DnB Nord Polska  S.A. o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.09.2013 r., sygn. XVII AmC 8868/12,
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2012 r., VI ACa 544/12, oddalenie apelacji pozwanego Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.12.2011 r., sygn. XVII AmC 265/11.

Sprawozdawcą została wyznaczona sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, Sędzia brała udział w wydaniu następujących wyroków:

 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.10.2020 r., I CSK 519/19, uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.03.2019 r., sygn. I ACa 681/18, (rozpoznanie skargi kasacyjnej kredytobiorcy Deutsche Banku),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.11.2019 r., V CSK 347/18, (przewodniczący),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.11.2019 r., IV CSK 13/19, (przewodniczący),
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.04.2019 r., III CSK 159/17, (sprawozdawca).

Posiedzenie składu całej Izby Cywilnej dla rozpoznania wniosku zostało wyznaczone na dzień 25 marca 2021 r., godz. 10:00. Po posiedzeniu nastąpi publiczne ogłoszenie uchwały obejmujące również prezentację ustnych jej motywów, publiczny charakter ogłoszenia uchwały będzie polegał na zapewnieniu jej transmisji, której szczegółowe zasady zostaną podane w terminie późniejszym.

Publikuję treść wniosku do Izby Cywilnej (pobranego ze strony internetowej Sądu Najwyższego).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 042 143e-mail: pawel@kawarski.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: